Regulamin

 1. Wstęp

1. Poniższy Regulamin (dalej ,,Regulamin”) określa zasady funkcjonowania portalu internetowego DOKIS.PL (dalej Portal Internetowy) i reguluje w szczególności sferę praw i obowiązków zarejestrowanych i niezarejestrowanych jego Użytkowników. Korzystanie z Portalu Internetowego  oraz wszelkich produktów, kanałów, oprogramowania, wgranych danych i usług, dostarczonych Użytkownikom przez Ośrodek Kultury i Sztuki na Portalu Internetowym (dalej ,,Usługi”) podlega warunkom Regulaminu, którego akceptacja jest równoznaczna z zawarciem w tym zakresie umowy pomiędzy OKiS a Użytkownikiem.

2.  Portal internetowy administrowany jest przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Rynek 24.

3. Korzystanie z Portalu Internetowego odbywa się w sposób dobrowolny i - w wypadkach przewidzianych w treści Portalu Internetowego - polega na założeniu przez Użytkownika swojego konta, na którym jest on uprawniony do zamieszczania Treści, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a ponadto – do umieszczania Wpisów na Kontach innych Użytkowników.

4. Nazwa Portalu Internetowego, jego koncepcja, wygląd graficzny oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.   

5. Właścicielem Portalu  jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (dalej OKiS)

 1. Definicje

Portal Internetowy – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pomocą Internetu, dostępne pod adresem www.dokis.pl  których właścicielem jest OKiS, prowadzone w celach informacyjnych i promocyjnych. Treści - teksty, skrypty, grafiki, zdjęcia, dźwięk, w tym muzyka, nagrania wideo oraz audiowizualne, elementy interaktywne, oprogramowanie i inne materiały stanowiące jakiekolwiek źródło informacji lub wrażeń (percepcji), w tym Wpisy. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Internetowego, także gdy posiada Konto. Konto – dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Portalu Internetowym, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić, jak i modyfikować swoje dane oraz Treści. Wpis – pisemne wyrażenie opinii na wybrany temat wystawione przez Użytkownika na Koncie innego Użytkownika. Profil – miejsce w Internecie dostępne pod adresem www.dokis.pl, w którym opublikowany jest zbiór informacji i danych prezentowanych na stronie Użytkownika. Strona – strona, gdzie publikowane są informacje zawarte w Profilu oraz materiały umieszczane przez Użytkownika na serwerze Portalu

 1. Zasady Ogólne

1.  Korzystanie z Portalu Internetowego wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadkach przewidzianych w Portalu Internetowym dla korzystania z niego konieczne jest także uprzednie zarejestrowanie się i założenie Konta.   

3.  Użytkownik umieszczając przy pomocy jakiejkolwiek techniki na własnym lub cudzym Koncie jakiekolwiek Treści udziela OKiS niewyłącznej, zbywalnej (prawo udzielania dalszych sublicencji), nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody na ich publikację na Portalu Internetowym oraz na korzystanie z nich na wszelkich znanych w chwili akceptacji niniejszego regulaminu polach eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek     nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na     jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie     magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do     baz danych,

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i     przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.     udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz     jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand,     pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz     jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z     wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą  telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) publiczne wykonanie,

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

h) wystawianie,

i) wyświetlanie,

j) użyczanie i/lub najem,

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,     odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe     oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych,     sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL,     jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych,     połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci     komputerowych (w tym Internetu) itp.,

ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,     odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za         pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych,     telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

m) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału     do wymogów Portalu,  

n) nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w     Treścach

o) wykorzystania Treści zamieszczonych przez Użytkownika w różnych formatach, w tym     w postaci drukowanej w całości     lub     we fragmentach, wraz z prawem włączania ich     (lub ich fragmentów) do innych utworów     i tworzenia opracowań;


p) umieszczania Treści zamieszczonych przez Użytkownika w bazach danych,


r) wykorzystania Treści zamieszczonych przez Użytkownika w celach reklamowych i      promocji Portalu

4.  Umieszczając na Koncie Treści Użytkownik oświadcza, że wszedł w ich posiadanie legalnie, że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i nie są one ograniczone na rzecz i w interesie osób trzecich, w szczególności do opublikowania ich na Portalu Internetowym.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta, w szczególności za umieszczenie na nim Treści i wynikające z tego naruszenie praw osób trzecich.  

6. Użytkownik zapewnia, że umieszczane przez  niego Treści nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że Użytkownik posiada licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie takiego materiału oraz na udzielenie OKiS licencji. Na żądanie OKiS Użytkownik obowiązany jest do przedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie.

7. Użytkownik oświadcza, że osoby utrwalone na zdjęciach, filmach, lub innych materiałach, dla których publikacji wymagana jest ich zgoda, wyraziły zgodę na publikacje swojego wizerunku na Portalu Internetowym.

8. Licencje, o których mowa powyżej wygasają z chwilą, gdy Użytkownik usunie Konto z Portalu Internetowego, z wyjątkiem licencji do Wpisów, które są nieograniczone w czasie i nieodwołalne.

9. Użytkownik rozumie i akceptuje, iż niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu Internetowego w sposób sprzeczny z jego celem kulturalnym, społecznościowym lub dobrymi obyczajami. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie Treści naruszających obowiązujące w Polsce normy prawa. Zabronione jest również rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 1. Prawa i obowiązki Użytkownika

1.  Użytkownik ma prawo korzystać z Portalu Internetowego przy zachowaniu warunków Regulaminu oraz przepisów obowiązującego w Polsce prawa. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Zakazuje się korzystania z większej liczby kont lub korzystania z kont osób trzecich. Zabrania się również udostępniania Konta osobom trzecim.

2. Akceptując treść Regulaminu, w tym dokonując rejestracji na Portalu Intrernetowym, celem założenia Konta, Użytkownik potwierdza że jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania w ramach jego Konta. Z tego względu  zobowiązuje się w szczególności do:

 • przestrzegania autorskich praw majątkowych, oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych;
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek bezprawnych działań, w tym takich które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu Internetowego
 • utrzymywania w poufności danych zabezpieczających (hasło) dostęp do Konta

3. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Portalu Internetowego i Usług w celu pozyskiwania zleceń w obrocie handlowym lub w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, przy czym z wyjątkiem elementów wyraźnie zaznaczonych przez Użytkownika konta jako kontakt w celach komercyjnych związanych z profilem artysty i jego działalnością.

4. Użytkownik Portalu Internetowego ma prawo przeglądania Kont innych Użytkowników i zamieszczania na ich Kontach Wpisów.

5. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym czasie  poprzez zawiadomienie OKiS o likwidacji Konta, na jego adres podany na wstępie Regulaminu, lub poprzez zamknięcie Konta Użytkownika.

 1. Prawa i obowiązki Właściciela Portalu Internetowego

1. OKiS uprawniony jest do decydowania o wyborze Treści zgromadzonych na Koncie Użytkownika, które następnie ma prawo opublikować w dowolnym miejscu, czasie i konfiguracji na Portalu Internetowym.

2. OKiS nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób korzystania z Portalu Internetowego przez Użytkowników,

b) treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników na łamach Portalu     Internetowego

c) autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w  Portalu     Internetowym

3. OKiS ma prawo do:

a) okresowego wstrzymywania działania Portalu Internetowego bez uprzedniego     powiadomienia Użytkowników,

b) natychmiastowego usuwania każdej Treści, bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku     naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,

c) zaprzestania prowadzenia serwisu, po uprzednim 7-dniowym powiadomieniu     Użytkowników, na stronie otwierającej Portalu Internetowego

d) redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych Treści oraz łączenia ich z innymi treściami własnymi lub osób trzecich (z zachowaniem autorstwa), jak również każdego innego, zgodnego z obowiązującym prawem dostosowywania nadesłanych Treści do wymogów publikacji w Portalu Internetowym.

4. Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu zgodnego z treścią niniejszego Regulaminu decydowania przez OKiS o sposobie, czasie i formie publikowania umieszczonych na Koncie Treści.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu Internetowego.

 1. Rejestracja, blokowanie i usuwanie Konta

1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www.dokis.pl, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem, celem umożliwienia mu utworzenia i zalogowania się na utworzone przez niego Konto.

2. Użytkownikiem może być każdy, kto zaakceptuje Regulamin lub przy spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie i jego zaakceptowaniu, zrealizuje procedurę rejestracji w serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.

4. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych za każdym razem gdy taka zmiana nastąpi.            

5. Osoba zakładająca Konto wyraża zgodę na komunikowanie się z nią przez Administratora drogą internetową na podany adres poczty elektronicznej według zamieszczonego w formularzu oświadczenia: Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną przez ….............

6. Konto Użytkownika aktywuje się poprzez postępowanie zgodnie z instrukcją załączoną w wysłanej wiadomości na podany w czasie rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika.

7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu Internetowym skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

b) wszelkie dane osobowe i umieszczone Treści przekazuje OKiS w sposób dobrowolny     oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie     miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy     następujących danych:

    - adres e-mail;

    - hasło do Konta;

    - kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;

    - dokładna data urodzin;

    - numer telefonu.

8. Rejestracja i utworzenie Konta jest dobrowolne i nieodpłatne

9. Administrator może zablokować Konto Użytkownika, jeżeli zamieszczane Treści będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

10. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić prośbę o usunięcie swojego Konta.  

11. W przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto Użytkownika lub poszczególne Usługi, a także odblokować Konto lub inne zablokowane Usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych jako przyczyna blokady.

12. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez uprzedzenia, co     spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta z serwisu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;

b) Konto nie było aktywne (brak zalogowania się) przez okres …............ miesięcy;

c) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych w Regulaminie;

d) Użytkownik nie dokona w wyznaczonym terminie działań niezbędnych do usunięcia     przyczyn stanowiących podstawę zablokowania Konta;

   

 1. Dane osobowe

1. Z chwilą rejestracji Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.

2. Administratorem danych osobowych jest OKIS, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia Portalu Internetowego.

3. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem ….............. Administratorem danych jest OKIS. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są przez Administratora do prawidłowego prowadzenia Portalu internetowego, w szczególności do kontaktowania się Administratora z poszczególnymi Użytkownikami. Dane osobowe mogą także służyć weryfikacji, czy potencjalny Użytkownik lub Użytkownik spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Administratora informacji o działalności OKiS. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju informacji.    

5. Administrator ma prawo uzależnić korzystanie z Portalu Internetowego przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana bądź jej treść będzie budzić uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości jej treści, Administrator uprawniony będzie uniemożliwić skuteczną rejestrację lub usunąć założone Konto.

6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.   

7. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, z godnie z postanowieniami regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

8. W portalu Internetowym stosuje się pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu Internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" co do zasady nie uniemożliwia korzystanie z Portalu Internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

  9.     Hyperlinki

10.1 Usługi mogą zawierać hyperlinki do innych witryn nie należących do OKiS lub nie podlegających kontroli OKiS. OKiS nie posiada kontroli nad treściami, zasadami ochrony prywatności bądź praktykami stosowanymi w witrynach osób trzecich, nie przyjmuje za nie również odpowiedzialności.

10.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że OKiS nie ponosi odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie zatwierdza reklam, produktów ani innych materiałów dostępnych poprzez takie witryny lub w takich zasobach.

10.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że OKiS nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które użytkownik może ponieść w związku z dostępnością zewnętrznych witryn lub zasobów lub w związku z poleganiem przez użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, produktów lub innych materiałów w takich witrynach lub zasobach.

  1. Postanowienia końcowe

1. OKiS nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkowników z Portalu internetowego niezgodny z przepisami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz powszechnie respektowanymi normami społecznymi.

2. OKiS zastrzega sobie prawo modyfikowania zapisów Regulaminu, w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa lub zmian oferowanych za pośrednictwem Portalu Internetowego Usług. Zmiany obowiązują Użytkowników od daty ich publikacji na stronie Portalu Internetowego.

https://www.traditionrolex.com/30