O portalu

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego w listopadzie 2013 r. uruchomiła multimedialny portal internetowy o nazwie Dolnośląska Kultura i Sztuka w domenie dokis.pl. Jest on elementem wdrażanego przez OKIS we Wrocławiu elektronicznego „Systemu zarządzania informacją o kulturze na Dolnym Śląsku”, Głównym efektem prac nad systemem jest integracja danych o wydarzeniach kulturalnych pochodzących głównie od instytucji kultury w bazach danych DOKIS i udostępnianie ich  zainteresowanym.

Ideą systemu jest umożliwienie nie tylko uporządkowania form, za pomocą których przekazywana jest informacja o aktywności kulturalnej i artystycznej poza głównymi ośrodkami miejskimi, lecz także wspólne redagowanie treści, a przede wszystkim skuteczniejsze promowanie wydarzeń lokalnych na forum regionalnym. Funkcjonowanie portalu oparte jest na partnerskiej współpracy redakcji portalu z wybranymi, najaktywniejszymi na Dolnym Śląsku ośrodkami kultury.

Misją DOKIS jest: -  tworzenie skutecznego systemu promocji wydarzeń kulturalnych w regionie, budowanie systemu informacji o kulturze i jej twórcach (multimedialna forma prezentacji informacji), - zarządzanie informacją poprzez kalendarz i mapę wydarzeń kulturalnych na Dolnym Śląsku, spójnej z subregionami aktywności kulturalnej.

Budowa systemu

Przed przystąpieniem do realizacji zadania zespół roboczy OKIS i zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin dokonali oceny posiadanych zasobów instytucji. Założono, że projekt będzie niskokosztowy, co wymuszało poszukiwanie rozwiązań minimalizujących koszty wdrożenia i jednocześnie zapewniających odpowiednio wysoką efektywność realizacji projektu. Podstawowym sposobem obejścia ograniczenia finansowego była integracja, posiadanych zasobów przez OKIS jak i jego potencjalnych współpracowników. Do pierwszego etapu realizacji projektu wytypowano najaktywniejsze ośrodki kultury na Dolnym Śląsku (25) dla których wdrożono system Partnerski. Obecnie system tworzy ponad 115 podmiotów w całym regionie.

System ten w ogólnym zarysie polega na uczynieniu samorządowej (najczęściej gminnej) instytucji kultury współredaktorem treści zamieszczanych w portalu. Partner stawał się elementem kluczowym systemu – bowiem to jego pracownicy odpowiadali od tej pory za dostarczenie treści do portalu. Z założenia system upraszcza wszelkie prace nad wprowadzaniem treści i integruje istniejące bazy danych. Osiągnięto to odpowiednio planując system rejestracji użytkowników, projektując system obsługi panelu Partnera-administratora oraz wdrażając mechanizm zaciągania wydarzeń i dodawania wydarzeń z mediów społecznościowych (np.: FB, YT). Przy okazji szkoleń przeprowadzonych w siedzibie Partnera starano się zmotywować osoby odpowiedzialne za promocję w instytucjach kultury do rejestrowania kont w portalach społecznościowych. W 60% przypadków instytucji posiadających profil na FB moduł dodawania wydarzeń do FB upraszczał sam proces obsługi systemów lokalnej promocji. Szkolenia Partnerów stały się również okazją do uporządkowania kwestii geolokalizacji jednostek w dostępnych programach nawigacji internetowej (mapy Google, Zoomi itp).

 Zadaniem Partnera jest nie tylko dostarczenie do systemu własnych informacji, lecz objęcie swoją uwagą wszystkich wydarzeń artystycznych i kulturalnych w obszarze działania danej jednostki. Partner ma wyłączne prawo do dodawania wydarzeń lokalnych rangi Zwykłe i Wyróżnione oraz do umieszczania informacji o lokalnych artystach i animatorach kultury współpracujących z jednostkami kultury.

Struktura wydarzeń i proces planowania strategii rozwoju kultury

Obok wymienionych powyżej wydarzeń rangi Zwykłe i rangi Wyróżnione, Partnerzy systemu mogą zaproponować wydarzenia rangi Specjalne. Wydarzenie w taki sposób ocenione przez Partnera stanowi propozycję objęcia wydarzenia opieką redakcyjną, która polega na uzupełnieniu informacji o wydarzeniu materiałami własnymi redakcji tj. zapowiedziami video, reportażem video, fotorelacją a przede wszystkim możliwością umieszczenia wydarzenia w głównym slajderze portalu.

Przyjęto zasadę, ze każdy z makroregionów (dawne województwa plus miasto wojewódzkie) może w danej jednostce czasu (np. tydzień) umieścić tylko jedno takie wydarzenie. Ten warunek oraz wdrażany kalendarz wydarzeń cyklicznych, mają zachęcić wszystkich zainteresowanych promocją do traktowania wydarzeń różnej rangi, jako stanowiących całość, w myśl zasady, że wydarzenia rangi Specjalne mają zdolność przyciągnięcia uwagi do wydarzeń niższych rang.

Oferta dla osób fizycznych - nie tylko instytucje

Mechanizmy promocyjne systemu mają służyć nie tylko instytucjom kultury. W ramach systemu przewidziano możliwość tworzenia kont i powiązanych z nimi wizytówek. Posiadacz konta może zarejestrować w systemie swoją osobę i zaprezentować swoją twórczość. Może też zaprezentować prowadzony przez siebie zespół muzyczny, grupę artystyczną, galerię sztuki, klub muzyczny itp. Proces rejestracji może zostać przeprowadzony indywidualnie (poprzez aktywację konta), może być przeprowadzony przez Partnera systemu najbliższego miejscu zamieszkania animatora lub artysty.


Oferta dla portali internetowych, wyszukiwarek wydarzeń kulturalnych itp.

Postrzeganie portalu DOKIS.PL jako jeszcze jednej wyszukiwarki imprez i wydarzeń kulturalnych oznacza pominięcie połowy jego funkcjonalności i głównego celu jakim jest nie tylko zebranie informacji z wielu źródeł, uzupełnienie ich materiałami redakcyjnymi, lecz także udostępnienie tych informacji podmiotom wyspecjalizowanym w tworzeniu treści (media), dostarczaniu algorytmów wyszukiwania imprez (portale internetowe), integrujących bazy danych (NCK - Mapa Kultury, DOT - promocja tras turystycznych, Urząd Marszałkowski - portal regionalny). W tym celu wykorzystano mechanizm API, umożliwiający automatyczne pobranie odfiltrowanych treści. Z informacji gromadzonych przez DOKIS.PL może skorzystać każdy podmiot gospodarczy i publiczny po wcześniejszym zaakceptowaniu warunków licencji.

Korespondenci terenowi

W ramach kolejnych etapów rozwoju portalu przewiduje się uzupełnienie systemu Partnerów (instytucjonalnych) o sieć Korespondentów, którzy mogliby tworzyć relacje w wydarzeń nie objętych z różnych przyczyn opieką medialną Partnera. Korespondent redakcji zyskiwałby  akredytację redakcyjną na organizowane  w jego miejscu zamieszania imprezy i wydarzenia kulturalne.

https://www.traditionrolex.com/30