Druga wystawa konkursowa | Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego/ Second post-competition exhibition | Horbowy International Glass Competition /

 

partner: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
gdzie: Galeria Geppart ul. Księcia Witolda 68/2, Wrocław, Poland
kiedy: 2023-09-07 - 2023-10-21
bilety: Wstęp darmowy
opis:

[English below]

Wystawa konkursowa
Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego

Otwarcie: 7.09, godz. 18:00
Czas trwania: 7.09–21.10.2023
Galeria Geppart
ul. Księcia Witolda 68/2, Wrocław, Poland

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze i Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu zapraszają na drugą wystawę konkursową Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego, na której zaprezentowane zostaną prace niemal pięćdziesięciu artystów i artystek z Polski i zagranicy.

7 września, o godz. 18:00 odbędzie się wernisaż wrocławskiej wystawy konkursowej, na której zobaczymy m. in. prace tegorocznych Laureatów:

Torsten Roetzsch (DE) za kompozycję Persevere
Dolnośląska Nagroda Główna – 25 000 PLN
Praca nagrodzona za perfekcyjne wykorzystanie właściwości optycznych szkła prostymi zasobami. Poprzez multiplikację i zestawienie cylindrycznych form w jedną całość i uzyskanie efektu spektakularnej rzeźby.

Su-Yeon Kim (KR) za kompozycję Forest of the Stools: White 07
Nagroda Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
– udział w Warsztatach i Sympozjum Szkła Artystycznego e-Glass Festival
Praca nagrodzona za innowacyjne rozwiązania technologiczne. Nowatorskie połączenie technik szklarskich: palnikowych i piecowych, oraz perfekcyjność wykonania unikatowego, przestrzennego szklanego obrazu.

Emilia Marcjasz (PL) za kompozycję Podano
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
– zapewnienie minimum dwutygodniowej rezydencji w Pilchuck Glass School
Praca nagrodzona za przewrotne i żartobliwe przedstawienie szkła użytkowego poprzez zaprzeczenie użyteczności form oraz perfekcyjne wykorzystanie techniki palnikowej w stworzeniu monumentalnej rzeźby.

Brianna Gluszak (US) za kompozycję A look that got stuck and can’t find it’s way home
Nagroda Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze –
warsztaty w Laboratorium Szkła w Jeleniej Górze
Praca nagrodzona za pozatechnologiczne wykorzystanie medium szkła jako komunikatora ważnych aspektów życia społecznego. Mistrzowsko opanowany warsztat szklarski staje się nośnikiem osobistych emocji i społecznych rozważań

Dan Mirer (US) za kompozycję AR blow
Nagroda Muzeum Szkła we Lwowie –
udział w Międzynarodowym Sympozjum Szkła Dmuchanego we Lwowie
Praca nagrodzona za oryginalny przekaz procesu powstawania szkła hutniczego za pomocą kompozycji obrazów w technice video. Ukazanie zmiennych własności fizycznych szkła – w postaci ruchomej szklanej mozaiki.

Warto zaznaczyć, że Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego, którego jednym z wydarzeń jest wystawa, został zainicjowany na cześć profesora Zbigniewa Horbowego — wybitnego artysty i projektanta, wieloletniego rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, reformatora polskiego szkła artystycznego, który całe swoje twórcze życie związał z regionem Dolnego Śląska. Profesor Horbowy to osoba, która zasłynęła swoją twórczością w dziedzinie szkła artystycznego oraz wkładem w rozwój polskiej sztuki w XX wieku. Konkurs ma na celu kontynuowanie jego dziedzictwa i promowanie twórczości artystów z całego świata.

Będzie to okazja, by poznać wiele różnorodnych form i technik wykonania, które wspaniale oddają charakter szkła jako materiału artystycznego. Prace zakwalifikowane do kolejnego etapu Konkursu z pewnością zainteresują nie tylko miłośników sztuki, ale również osoby związane z branżą dizajnu i architektury.

Artyści i artystki biorący udział w wystawie:
Jimmy Anderegg (US) | Rebecca Arday (US) | Kalina Bańka – Kulka (PL) | Santa Bekmane (LV) | Dagmara Bielecka (PL) | Marta Byrdziak (BE) | Brent A Cole (US) | Pati Dubiel (PL) | Alena Lintava Dvořáková (CZ) | Natalia Dzidowska (PL) | Agata Garbacz (PL) | Brianna Gluszak (US) | Judit Grünfelder (HU) | Anna Eliza Gwiazda (PL) | Katarzyna Harasym (PL) | Kim Harty (US) | Martin Hlubuček (CZ) | Krista Israel (NL) | Benjamin Johnson (US) | Su-yeon Kim (KR) | Katarzyna Krej (PL) | Zuzana Kubelková (CZ) | Magdalena Maria Kuźniarz (PL) | Ignacy Lewicki (PL) | Sigrid Luitsalu (EE) | Emilia Marcjasz (PL) | Dan Mirer (US) | John Moran (US) | Ján Mýtny (SK) | Jagoda Nowak-Bieganowska (PL) | Paweł Palewicz (PL) | Małgorzata Piątek (PL) | Vendulka Prchalová (CZ) | Torsten Roetzsch (DE) | Taniguchi Sakae (JP) | David Schnuckel (US) | Filomena Waleria Smoła (PL) | Helen Slater Stokes (GB) | Piotr Stramski (PL) | Pavlína Šváchová (CZ) | Lucie Švitorková (CZ) | Elżbieta Trzewiczek-Pietkiewicz (PL) | Dora Varga (HU) | Pavel Voinitski (ME) | Anna Wójcicka (PL) | Hoseok Youn (US) | Marcin Zieliński (PL) | Justyna Żak (PL)

Jury Konkursu: Mykhaylo Bokotey (UA) | Patrik Illo (SK) | Mariusz Łabiński (PL) | Edyta Patro (PL) | Oldřich Plíva (CZ) | Benjamin Wright (US) | Igor Wójcik (PL)

Więcej informacji: www.horbowy.okis.pl

_______

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wydarzenie organizowane jest w ramach 50-lecia Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Projekt towarzyszył światowym obchodom Międzynarodowego Roku Szkła 2022 ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych

Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Patronat medialny: TVP 3 Wrocław, Szkło i Ceramika, TV Zachodnia, Muzyczne Radio, Jelonka.com, Glass Art Society, Pismo Artystyczne Format

 

_______

 

Post-competition exhibition
Horbowy International Glass Competition

Opening: 7.09, 6 p.m.
Duration: 7.09–21.10.2023
Geppart Gallery
Księcia Witolda Street 68/2, Wrocław, PL

The Culture and Art Centre in Wroclaw, the Karkonosze Museum in Jelenia Gora and the E. Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw invite you to the second post-competition exhibition of the Horbowy International Glass Competition, which will show the artworks of nearly fifty artists from Poland and abroad.

On 7th of September, at 6 p.m., during the opening of the Wroclaw exhibition, we will see, among others, the artworks of this year’s Laureates:

Torsten Roetzsch (DE) for composition Persevere
Lower Silesian Main Prize – 25 000 PLN
The work awarded for the perfect use of the optical properties of glass with simple resources. By multiplying and juxtaposing cylindrical forms into a single unit and achieving the effect of a spectacular sculpture.

Su-Yeon Kim (KR) for composition Forest of the Stools: White 07
The Award of the Culture and Art Centre in Wrocław – Participation in the E-Glass Festival, PL. Workshops and symposium
The work awarded for innovative technological solutions. Innovative combination of torch and kiln glass techniques, and perfection of execution of a unique spatial glass image.

Emilia Marcjasz (PL) for composition Served
The Award from the Rector of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław
– Provision of a minimum two-week residency at Pilchuck Glass School, US.
The work was awarded for its subversive and humorous portrayal of utility glass by denying the utility of forms and perfect use of torch technique in creating a monumental sculpture.

Brianna Gluszak (US) for composition A look that got stuck and can’t find it’s way home
The Award of the Karkonosze Museum in Jelenia Góra – Workshops at the Glass Laboratory in Jelenia Góra, PL
The work awarded for non-technological use of the medium of glass as a communicator of important aspects of social life. Masterfully mastered glass workshop becomes a carrier of personal emotions and social considerations.

Dan Mirer (US) for composititon AR blow
The Award of the Museum of Glass in Lviv
– Participation in the International Symposium of Blown Glass in Lviv, UA
The work was awarded for the original transmission of the process of metallurgical glass formation by means of a composition of images in the video technique. Showing the changing physical properties of glass – in the form of a moving glass mosaic.

The Horbowy International Glass Competition, of which the exhibition is one of the events, was initiated in honour of Professor Zbigniew Horbowy – an outstanding artist and designer, long-standing rector of the Eugeniusz Geppert Academy of Art in Wrocław, and a reformer of Polish art glass, who connected his entire creative life with the Lower Silesia region. Professor Horbowy is a person who became famous for his work in the field of art glass and his contribution to the development of Polish art in the 20th century. The competition aims to continue his legacy and promote the work of artists from around the world.

It will be an opportunity to learn about the many different forms and manufacturing techniques that wonderfully reflect the nature of glass as an artistic material. The works selected for this next stage of the Competition will certainly be attractive not only to art lovers, but also to those involved in design and architecture.

Artists participating in the exhibition: 

Jimmy Anderegg (US) | Rebecca Arday (US) | Kalina Bańka – Kulka (PL) | Santa Bekmane (LV) | Dagmara Bielecka (PL) | Marta Byrdziak (BE) | Brent A Cole (US) | Pati Dubiel (PL) | Alena Lintava Dvořáková (CZ) | Natalia Dzidowska (PL) | Agata Garbacz (PL) | Brianna Gluszak (US) | Judit Grünfelder (HU) | Anna Eliza Gwiazda (PL) | Katarzyna Harasym (PL) | Kim Harty (US) | Martin Hlubuček (CZ) | Krista Israel (NL) | Benjamin Johnson (US) | Su-yeon Kim (KR) | Katarzyna Krej (PL) | Zuzana Kubelková (CZ) | Magdalena Maria Kuźniarz (PL) | Ignacy Lewicki (PL) | Sigrid Luitsalu (EE) | Emilia Marcjasz (PL) | Dan Mirer (US) | John Moran (US) | Ján Mýtny (SK) | Jagoda Nowak-Bieganowska (PL) | Paweł Palewicz (PL) | Małgorzata Piątek (PL) | Vendulka Prchalová (CZ) | Torsten Roetzsch (DE) | Taniguchi Sakae (JP) | David Schnuckel (US) | Filomena Waleria Smoła (PL) | Helen Slater Stokes (GB) | Piotr Stramski (PL) | Pavlína Šváchová (CZ) | Lucie Švitorková (CZ) | Elżbieta Trzewiczek-Pietkiewicz (PL) | Dora Varga (HU) | Pavel Voinitski (ME) | Anna Wójcicka (PL) | Hoseok Youn (US) | Marcin Zieliński (PL) | Justyna Żak (PL)

Jury: Mykhaylo Bokotey (UA) | Patrik Illo (SK) | Mariusz Łabiński (PL) | Edyta Patro (PL) | Oldřich Plíva (CZ) | Benjamin Wright (US) | Igor Wójcik (PL)

More information: www.horbowy.okis.pl

_______

The project is co-financed from the budget of the Lower Silesia Region Self-Government.

The Marshall of the Lower Silesia Region, Cezary Przybylski, has the honorary patronage over the event.

The event is organised as part of the 50th anniversary of the Culture and Art Centre in Wrocław. The project accompanied the global celebration of the International Year of Glass 2022 announced by the United Nations.

Organizers:
Culture and Art Centre in Wrocław, the Karkonosze Museum in Jelenia Góra, the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

Media patrons: TVP 3 Wrocław, Szkło i Ceramika, TV Zachodnia, Muzyczne Radio, Jeloka.com, Glass Art Society, Pismo Artystyczne Format

 

Data i miejsce / Place and time:

7.09-21.10.2023
Otwarcie/ Opening: 7.09.2023, 18:00
Galeria Geppart
ul. Księcia Witolda 68/2, Wrocław, Poland

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. / The project is co-financed from the budget of the Lower Silesia Region Self-Government.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. / The Marshal of the Lower Silesia Region, Cezary Przybylski, has the honorary patronage over the event.

Wydarzenie organizowane jest w ramach 50-lecia Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Projekt towarzyszył światowym obchodom Międzynarodowego Roku Szkła 2022 ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych / The event is organised as part of the 50th anniversary of the Culture and Art Centre in Wrocław. The project accompanied the global celebration of the International Year of Glass 2022 announced by the United Nations.

Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu / Organizers: Culture and Art Centre in Wrocław, Karkonosze Museum in Jelenia Góra, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

Patronat medialny: TVP 3 Wrocław, Szkło i Ceramika, TV Zachodnia, Muzyczne Radio, Jelonka.com, Glass Art Society, Pismo Artystyczne Format / Media patrons: TVP 3 Wrocław, Szkło i Ceramika, TV Zachodnia, Muzyczne Radio, Jeloka.com, Glass Art Society, Pismo Artystyczne Format