Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

 

gdzie: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu z siedzibą przy placu Teatralnym 1, 58-300 Wałbrzych
kiedy: 2023-09-12 - 2023-10-13
bilety: Wstęp darmowy
opis:

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu z siedzibą przy placu Teatralnym 1, 58-300 Wałbrzych

 

I. Kwalifikacje wymagane od kandydata przystępującego do konkursu:

formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) minimum 5-letnie doświadczenie pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury,
3) minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
4) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
5) korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),
7) terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, określonych w pkt IV.

 

II. Umiejętności i kompetencje kandydata:

1)  doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych,
2) ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania,
3)  umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym w zakresie zarządzania pracą zespołu,
4) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu,
5)  znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

 

III.  Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu:

1) organizowanie działalności Teatru w sposób zapewniający realizację celów i podejmowanie działań określonych w statucie,
2) prowadzenie polityki repertuarowej i artystycznej Teatru w szczególności ustalanie planów repertuarowych instytucji,
3) nadzór nad całokształtem działalności Teatru, prowadzenie polityki kadrowej oraz wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
4) poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Teatru,
5) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych właściwymi przepisami.

 

IV. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu,
2) przedstawienie pisemnego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków finansowych instytucji, obejmującego okres 5 sezonów artystycznych, zawierającego m.in.:
- plan działalności artystycznej Teatru, w tym zarys repertuaru na kolejne dwa sezony artystyczne,
- wizję działalności i rozwoju Teatru, zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji  oraz planowane źródła  finansowania,
- sposób organizacji pracy w Teatrze, w tym koncepcję funkcjonowania instytucji w oparciu o planowaną strukturę organizacyjną, uwzględniającą podział ról/ obowiązków kadry zarządzającej w instytucji,
- strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
- plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Teatru,
- informację, czy kandydat – w przypadku powołania na stanowisko dyrektora będzie jednocześnie pełnił funkcję dyrektora artystycznego, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 statutu Teatru,
3) życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.),
5) dokumenty potwierdzające staż pracy lub doświadczenie, o którym mowa w pkt I tj. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających czas, miejsce  i charakter wykonywanej pracy,
6) zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego wydane przez lekarza medycyny pracy,
7) oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata dla potrzeb przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, złożone na formularzu pobranym ze strony bip.dolnyslask.pl zakładka praca/praca w jednostkach podległych/ogłoszenia o naborze,
10) dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym itp.),
11) adres do korespondencji elektronicznej oraz indywidualne dane do kontaktu,
12) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika konkursu.

 

V. Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 13 października 2023 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.


Nadesłane oferty nie są zwracane.

VI. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału uczestników i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z uczestnikami.
3. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, odbywać się będzie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.
4. Termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do dnia 31 grudnia 2023 r.
5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6. Protokół końcowy z pracy komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
7. Informacje i dokumenty w zakresie warunków organizacyjno-finansowych instytucji –Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego telefonicznie pod nr tel. 71/776 30 30, bądź mailowo: ewa.wawro@dolnyslask.pl.

 

Załączniki:
– ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, (pobierz)
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata. (pobierz)